Ausbildungen – Fortbildungen – Trainings

Beziehungsfähigkeit

Leitung: Ansula F. & Matthias Keller
Beginn: 07.02. – 11.02.2018

Details

Dakini Training

Leitung: Edith Amann
Beginn: 10.11. – 11.11.2018

Details

Prozessbegleitung

Leitung: Dr. Markus Fischer
Beginn: 11.01. – 13.01.2019

Details

Akupunkt Meridian Massage

Leitung: Michael Uhrhan
Beginn: 10.05. – 13.05.2019

Details

Chinesische Ernährungslehre

Leitung: Ina Diolosa
Beginn: 14.09. – 16
.09.2018

Details

Trad. Europäische Medizin

Leitung:  Erna Janisch 
Beginn: 10.11. – 11.11.2018

Details

Wilderness Ausbildungen

Leitung: Franz P. Redl
Beginn: Frühling 2019

Details

Qigong Ausbildung

Leitung: Franz P. Redl
Beginn: Herbst 2019

Details

Shambhala Reiki® Ausbildung

Leitung: Erna Janisch
Beginn: 05.10. – 07.10.2018

Details

TaoWoman® Ausbildung

Leitung: Edith Amann
Beginn: 30.11. – 02.12.2018

Details

TCM-Differentialdiagnostik

Leitung: Claude Diolosa
Beginn: 12. – 15.04.2019

Details

Trad. Chinesische Medizin

Leitung: Claude Diolosa
Beginn: 04. – 08.03.2020

Details