Ausbildungen – Fortbildungen – Trainings

Shambhala Reiki® Ausbildung

Leitung: Erna Janisch
Beginn: 04.10. – 06.10.2019

Details

Dakini Training

Leitung: Edith Amann
Beginn: 09. – 10.11.2019

Details

Trad. Europäische Medizin

Leitung:  Erna Janisch 
Beginn: voraussichtlich Herbst 2021

Details

Beziehungsfähigkeit

Leitung: Ansula F. & Matthias Keller
Modul 4-5: 13.02. – 23.06.2019

Details

Prozessbegleitung

Leitung: Dr. Markus Fischer
Beginn: wird bekannt gegeben

Details

TCM-Ernährung

Leitung: Ina Diolosa
Beginn: 
15.10. & 08.11.2019

Details

Focusing

Leitung: Cristina Maier
Beginn: 11.03.2020

Details

Wilderness Ausbildungen

Leitung: Franz P. Redl
Beginn: Frühling 2020

Details

HerzKreis®-TrainerInnen Ausb.

Leitung: M. Schmidt, M. v. Kempen &
H. Just |
Beginn: 18. – 20.04.2019

Details

TaoWoman® Ausbildung

Leitung: Edith Amann
Beginn: wird bekannt gegeben

Details

Qigong Ausbildung

Leitung: Franz P. Redl
Beginn: 25.10. – 27.10.2019

Details

TCM-Ausbildung

Leitung: Claude Diolosa
Beginn: 21. – 24.05.2020

Details

Akupunkt Meridian Massage

Leitung: Michael Uhrhan
Beginn: 10.05. – 13.05.2019

Details

I Ging Empowerment Ausb.

Leitung: Marc Häberlin
Beginn: wird bekannt gegeben

Details

TCM-Differentialdiagnostik

Leitung: Claude Diolosa
Beginn: wird bekannt gegeben

Details